Make your own free website on Tripod.com

[神舟號] 試驗太空船

                    1999年11月20日上午6時30分,中國第一艘可載人試驗太空船

                    - [神舟號] , 在中國酒泉衛星發射中心,由新型號的長征二號己

                    發射升空.[ 神舟號 ] 環繞了地球14圈並完成了各項實驗.在11

                    月21日上午3時41分,它重返地球並著陸內蒙.這次試驗飛行是

                    我國航天史上一個重要的里程碑,標誌著載人航天飛行科技的

                    一大進程.